Bloodlines

From RenoWiki
Jump to: navigation, search

Daeva

xxxxxAnvari (Bloodlines: The Hidden, p. 20)
xxxxxAsnam (Circle of the Crone, p. 165)
xxxxxDuchagne (Bloodlines the Chosen, p. 36)
xxxxxSeptemi (Ancient Bloodlines, p. 89)
xxxxxSalubri (Custom)
xxxxxSpina (Invictus, p. 173)
xxxxxToreador (Requiem 1e, p. 246)
xxxxxZelani (Carthians 1e, p. 166)

Gangrel

xxxxxBruja (Requiem 1e, p. 235)
xxxxxChilder of the Morrigan (Circle of the Crone, p. 172)
xxxxxDead Wolves (Shadows of Mexico, p. 102)
xxxxxHounds of Actaeon (Gangrel, p. 111)
xxxxxKerberos (Onyx Path Blog, link)
xxxxxMara (Circle of the Crone, p. 180)
xxxxxShepherds (Ancient Bloodlines, p. 36)

Mekhet

xxxxxAgonistes (Bloodlines the Chosen, p. 16)
xxxxxAlucinor (Bloodlines: The Hidden, p. 12)
xxxxxKhaibit (Bloodlines: the Hidden, p. 58)
xxxxxLynx (Invictus, p. 165)
xxxxxMnemosyne (Mekhet, p. 82)
xxxxxNorvegi (Mekhet, p. 84)
xxxxxSangiovanni (Bloodlines the Chosen, p. 65)

Nosferatu

xxxxxAzerkatil (Ordo Dracul, p. 145)
xxxxxCockscomb Society (Nosferatu, p. 106)
xxxxxGalloi (Bloodlines the Legendary, p. 51)
xxxxxLygos (Nosferatu, the Beast That Haunts the Blood, p. 107)
xxxxxYagnatia (Bloodlines the Chosen, p. 105)

Ventrue

xxxxxAdrestoi (Ventrue, p. 104)
xxxxxArchitects of the Monolith (Bloodlines: The Hidden, p. 30)
xxxxxDie Nachtwache (Custom)
xxxxxGorgons (Circle of the Crone, p. 176)
xxxxxIcarians (Lancea et Sanctum, p. 167) LANCEA ET SANCTUM ONLY
xxxxxMacellarius (Bloodlines: the Legendary, p. 90)
xxxxxSons of Cade (Immortal Sinners, p. 49)
xxxxxTzimisce (Custom)